REGIN project

Publicacions

 • Conjunt d’eines
 • Informes
 • Materials de comunicació
Catàleg d’accions d’integració

El catàleg d’accions d’integració del REGIN ofereix una visió detallada de les accions innovadores d’integració dutes a terme a cada regió participant.


 • Indicadors
 • Nota d'orientació
Informe de política general

Aquest informe de política general presenta les conclusions del MIPEX-R a les parts interessades i als responsables polítics de manera fàcil d’entendre, en relació amb el Pla d’Acció de la UE per a la integració i altres estratègies de la UE.


 • Materials de comunicació
Fullet Projecte REGIN

El Projecte REGIN s’ha creat per incloure la integració de migrants i refugiats a les polítiques de cohesió social d’àmbit regional a través de la construcció d’un marc comú per afavorir i guiar les regions i millorar els seus resultats mitjançant eines innovadores.

Per a més informació, descarregueu-vos el nostre fullet a:


 • Conjunt d’eines
 • Indicadors
Manual d’autoavaluació del MIPEX-R

Aquest manual ha estat concebut com una guia perquè les parts interessades i els professionals a nivell regional, en particular dels sectors administratius, desenvolupin polítiques d’integració dels migrants completes, inclusives i eficients, seguint l’enfocament del MIPEX-R.


 • Indicadors
 • Informes
Informe comparatiu dels indicadors REGIN

L’informe comparatiu dels indicadors REGIN ofereix els resultats del MIPEX-R per a 25 regions participants de 7 Estats membres europeus:

 • Austria: Tyrol, Vienna, Voralberg;
 • Belgium: Flanders, Wallonia;
 • Germany: Bavaria, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern;
 • Italy: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, South Tyrol, Trento, Veneto;
 • Portugal: the Azores, Lisbon;
 • Spain: Basque Country, Catalonia, Melilla, Murcia, Navarra, Valencia;
 • Sweden: Skåne, Västra Götaland.

 • Informes
 • Materials de comunicació
Publicació final del REGIN

a publicació final del REGIN presenta el context general de la UE en què es va dur a terme el projecte, una visió general del mateix, detalls sobre els productes i resultats i conclou amb una sèrie de recomanacions polítiques clau.


 • Indicadors
 • Nota d'orientació
Informes de política regional

Després de les reunions d’experts regionals organitzades per debatre els resultats inicials del MIPEX-R i els resultats de la integració a cada regió associada, es van redactar i presentar informes polítics regionals:

 1. Visió general: visió general inicial de les polítiques d’integració dels migrants a la regió, resum dels resultats i les competències;
 2. Resultats clau: puntuacions i anàlisi dels elements de governança, cicle polític i enfocament de les polítiques;
 3. Conclusions i recomanacions: breu reflexió sobre els principals resultats, esment dels principals punts febles i pràctiques positives a nivell regional, presentació d’algunes recomanacions polítiques.

 • Indicadors
MIPEX-R i Indicadors de Resultats

l’innovador conjunt d’indicadors regionals extrets a partir de qüestionaris estandarditzats es posa a prova a les sis regions sòcies del projecte: Açores (POR), Campània (ITA), Catalunya (ESP), Múrcia (ESP), Pulla (ITA) i Escània (SUE).

Els resultats s’agreguen en un doble conjunt de dades: les dades de les polítiques regionals d’integració de migrants “MIPEX-R” i les “dades de resultats regionals”.


 • Conjunt d’eines
Directrius per al desenvolupament de capacitats

aquest document proporciona pautes perquè les autoritats regionals reforcin la seva capacitat de col·laborar amb les parts implicades territorials amb l’objectiu de desenvolupar i implementar accions d’integració a la seva regió.


 • Materials de comunicació
Aspectes destacats de REGIN – Primer any d’implementació

 • Conjunt d’eines
Directrius per a la Formació

Les Directrius per a la Formació REGIN adreçades al personal regional consten de quatre mòduls que comporten un total de quatre hores de formació, més un mòdul introductori. L’objectiu d’aquestes directrius és millorar les competències, els coneixements, les destreses i l’actitud del personal i habilitar-lo per cobrir les mancances que es detectin en matèria d’integració de migrants. Els temes dels diferents mòduls són:

 • Mòdul 0 – Informació general
 • Mòdul 1 – Intervenció social: introducció als fonaments. Interculturalitat en la recepció i integració social
 • Mòdul 2 – Gestió de la diversitat des de l’administració. Integració i inclusió a les administracions públiques
 • Mòdul 3 – Recepció de migrants als serveis públics. Discriminació, racisme, xenofòbia. Immigració i discriminació
 • Mòdul 4 – Estereotips i prejudicis. Intervencions per evitar la discriminació. Assistència en la recerca de solucions innovadores: entrevista en profunditat i diagnosi. Xarxa de recursos i referència a altres recursos de suport. Destreses de Comunicació

Per a més informació, consulteu la secció Directrius per a la Formació del web del REGIN.


 • Conjunt d’eines
Directrius per al Marc d’Avaluació

Com a part de les activitats previstes dins del “Laboratori d’Integració”, el Marc Comú i Matriu d’Avaluació conté una sèrie de preguntes clau i està dissenyat per ajudar les regions a avaluar les seves pràctiques en matèria d’inclusió de migrants i refugiats.


 • Informes
‘My Path Forward’

Aquesta publicació forma part del projecte del REGIN impulsat per Save the Children Suècia en col·laboració amb Partnership Skåne i presenta una metodologia que proporciona un enfocament i un entorn favorables per tal d’acompanyar la persona i abordar les mancances de l’oferta del sector públic quant a necessitats individuals.

El principi parteix d’un Guia que ofereix suport, orientació i informació sobre la nova societat i sobre tot el que passa en el camí que condueix a la comprensió d’una societat i una situació noves.


 • Actes de reunió
Acta de la quarta trobada de xarxa exterior celebrada el 26 de gener de 2022

 • Actes de reunió
ACTA DE LA SEGONA TROBADA DE LA XARXA EXTERNA CELEBRADA EL 26 DE GENER DE 2021

 • Actes de reunió
ACTA DE LA PRIMERA TROBADA DE LA XARXA EXTERNA CELEBRADA L’11 DE SETEMBRE DE 2020

 • Informes
Informe – Reunions de difusió del projecte REGIN

 • Actes de reunió
Actes – Reunions de difusió del projecte REGIN (agost 2021 – març 2022)

 • Actes de reunió
Actes – Reunions de difusió del projecte REGIN (novembre 2020 – febrer 2021)

 • Actes de reunió
Acta de la tercera trobada de xarxa exterior celebrada el 21 d’octubre del 2021

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close