This content is available in
Laboratori d'integració

Catalunya

El Departament d’Igualtat i Feminismes és l’entitat responsable de la gestió de les migracions del Govern català a través de la Secretaria d’Igualtats.

La transversalitat, el consens, la coordinació intergovernamental, la cooperació entre administracions i el diàleg amb la societat civil són les característiques principals d’aquesta gestió, les pedres angulars de la qual són la recepció inicial dels migrants i la inclusió i la participació a la societat catalana.

Com a un dels sis socis regionals, Catalunya posarà a prova les eines i els instruments desenvolupats en el marc de REGIN.

Informarà el personal funcionari i les parts interessades, hi treballarà per entendre el paper clau de la integració en la facilitació de la cohesió social (sessions de formació i desenvolupament de capacitats) i promourà i facilitarà activitats interactives i innovadores per fomentar la integració.

En col·laboració amb el CIDOB i l’MPG també coordinarà el treball referent als indicadors amb els altres socis regionals.

ACCIÓ PILOT D’INTEGRACIÓ

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A JOVES MIGRANTS

Durant el mes de juliol de 2021, Catalunya va implementar amb èxit l’acció pilot per millorar la inclusió de les persones migrants a la regió en el marc del projecte REGIN. Aquesta acció pilot tenia com a objectiu abordar un dels àmbits més difícils d’inclusió als quals s’enfronta el govern català: l’èxit educatiu dels estudiants migrants i el seu accés a l’educació superior. Per abordar aquesta problemàtica, la demarcació de Catalunya va reunir cinc directors de centres de secundària de complexitat superior que van seleccionar per a aquesta acció pilot 42 alumnes d’entre 13 i 15 anys d’educació secundària obligatòria. Aquests alumnes havien viscut un procés migratori, ja sigui en primera persona o a través dels seus pares, i presentaven alguns inconvenients pel que fa a l’èxit educatiu. 

APRENENTATGE DE ROBÒTICA I HABILITATS DE PROGRAMACIÓ

L’acció pilot va consistir en cinc activitats extraescolars sobre aquelles competències més demandades en el mercat laboral actual: la robòtica i la programació, amb l’objectiu de millorar les perspectives educatives amb una docència de qualitat.

Les activitats van consistir en 10 sessions de dues hores centrades tant en la tecnologia com en la incorporació del futur participant al món laboral. Per això, com a novetat, a la classe van assistir simultàniament dos formadors, un professor amb formació tecnològica i un educador amb perfil social, que donaven suport psicosocial i es van centrar en les anomenades «habilitats toves», és a dir, en destreses com la comunicació, el treball en equip i l’autopercepció. 

Els alumnes van treballar per parelles durant els tallers de programació i robòtica. Van agafar les regnes del seu propi procés d’aprenentatge i van decidir quin projecte digital volien desenvolupar, que en la majoria dels casos es tractava d’aplicacions mòbils. En la darrera sessió, els alumnes implicats activament van presentar els projectes que havien creat i van reflexionar sobre el seu futur educatiu i la possibilitat d’accedir a la formació tècnica i professional.

Per a més informació sobre l’acció pilot d’integració de Catalunya, consulteu el nostre catàleg d’accions d’integració REGIN.