El Projecte REGIN – Regions per la Integració de Migrants i Refugiats s’ha creat per incloure la integració de persones migrants i refugiades a les polítiques de cohesió social d’àmbit regional a través de la construcció d’un marc comú per afavorir i guiar les regions i millorar els seus resultats mitjançant eines innovadores.

Aquest projecte, cofinançat per la Unió Europea (DG HOME) en el marc del Fons per l’asil, les migracions i la integració (AMIF), compta amb la coordinació de la CRPM com a líder del consorci format per 10 socis i s’està aplicant en 6 regions europees.

Fullet del projecte

Per aconseguir uns resultats a llarg termini, donat l’abast geogràfic del Projecte i tenint en compte les competències regionals i els reptes de la governança multinivell, el REGIN pretén:

  • establir una xarxa d’autoritats regionals per cooperar en matèria d’integració de persones migrants per debatre, aprendre mútuament i compartir polítiques i pràctiques d’integració;
  • donar veu a les regions i subratllar el caràcter fonamental del seu rol en la inclusió social i en la promoció de la interacció entre les persones acabades d’arribar i les societats d’acollida;
  • identificar indicadors d’integració per augmentar la precisió i la innovació de les polítiques de les autoritats regionals i els seus resultats mitjançant la recerca basada en l’evidència i l’enfocament comparatiu;
  • desenvolupar un conjunt d’eines per facilitar l’adaptabilitat i la sostenibilitat de les accions d’integració a través del compromís multilateral de les parts implicades, el desenvolupament de capacitats, la formació i el servei de proximitat.

Els nostres socis

Regions / Administracions públiques
Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d’Europa – CRPM

La Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d’Europa (CRPM) funciona com a grup de pensament i grup de pressió; representa més de 150 autoritats regionals de 24 països, tant europeus com extraeuropeus. La CRPM s’organitza per comissions geogràfiques i té l’objectiu de garantir que la Unió Europea i les seves polítiques fomentin un desenvolupament territorial equilibrat. Les seves àrees de treball fonamentals són la política de cohesió, el transport, el mar i la pesca, el clima i l’energia, i les migracions.


CRPM AL REGIN

Com a coordinadora del REGIN, la CRPM garanteix la gestió general del projecte d’acord amb el pla de treball, el calendari de terminis i les obligacions contractuals que s’hagin acordat. Defineix les activitats, els papers i les responsabilitats dels cobeneficiaris i es responsabilitza del monitoratge i la avaluació de les activitats i els resultats del projecte. També te la responsabilitat en matèria de comunicació, divulgació i capitalització del projecte dins i fora de les xarxes dels seus membres; així mateix, s’encarrega de desenvolupar una base de dades de pràctiques i experiències regionals amb un mapa interactiu associat per mostrar el procés d’aprenentatge quant al desenvolupament d’accions i instruments per a la promoció de la inclusió i la integració a les regions europees.

Presidencia Do Governo Regional Dos Açores – AZORES

L’acció de la Direcció General de Comunitats, presidida pel govern de les Açores, es basa en el doble aspecte de preservar la identitat cultural i alhora integrar les comunitats immigrants, emigrants i retornades. A banda de proporcionar serveis públics a aquestes poblacions, promou el diàleg de les comunitats immigrades i emigrades amb els seus representants i fomenta la seva participació cívica i política a les societats de residència.


AZORES AL REGIN

Com a un dels sis socis regionals, Azores posarà a prova les eines i els instruments desenvolupats en el marc de REGIN. Informarà el personal funcionari i les parts interessades, hi treballarà per entendre el paper clau de la integració en la facilitació de la cohesió social (sessions de formació i desenvolupament de capacitats) i promourà i facilitarà activitats interactives per fomentar la integració.

REGIÓ DE LA CAMPÀNIA

La Direcció General de Polítiques Socials i de Benestar gestiona la integració de migrants a la regió de la Campània. Aquest òrgan se centra especialment en polítiques per promoure la integració al mercat laboral de migrants procedents d’estats no membres de la UE.


CAMPANIA AL REGIN

Com a un dels sis socis regionals, Campània posarà a prova les eines i els instruments desenvolupats en el marc de REGIN. Informarà el personal funcionari i les parts interessades, hi treballarà per entendre el paper clau de la integració en la facilitació de la cohesió social (sessions de formació i desenvolupament de capacitats) i promourà i facilitarà activitats interactives i innovadores per fomentar la integració.

El Departament d’Igualtat i Feminismes Generalitat de Catalunya – CATALONIA

El Departament d’Igualtat i Feminismes és l’entitat responsable de la gestió de les migracions del Govern català a través de la Secretaria d’Igualtats. La transversalitat, el consens, la coordinació intergovernamental, la cooperació entre administracions i el diàleg amb la societat civil són les característiques principals d’aquesta gestió, les pedres angulars de la qual són la recepció inicial dels migrants i la inclusió i la participació a la societat catalana.


CATALONIA AL REGIN

Com a un dels sis socis regionals, Catalunya posarà a prova les eines i els instruments desenvolupats en el marc de REGIN. Informarà el personal funcionari i les parts interessades, hi treballarà per entendre el paper clau de la integració en la facilitació de la cohesió social (sessions de formació i desenvolupament de capacitats) i promourà i facilitarà activitats interactives i innovadores per fomentar la integració. En col·laboració amb el CIDOB i l’MPG també coordinarà el treball referent als indicadors amb els altres socis regionals.

REGIÓ DE MÚRCIA

La Direcció General de Serveis Socials i Relacions amb el Tercer Sector que depèn de la Conselleria de la Dona, la Igualtat, la Família i la Política Social és l’entitat responsable del desenvolupament de les polítiques de la Regió de Múrcia per a la promoció i la integració d’immigrants. La seva tasca inclou la preparació, el monitoreig i l’avaluació de plans i programes relacionats amb la immigració, i també té competències en l’àmbit dels serveis socials i el voluntariat. L’enfocament estratègic de la Regió de Múrcia es basa en la coordinació entre els nivells nacional, regional i local i les ONG per a una acció efectiva en matèria de recepció i integració de migrants i refugiats.


MURCIA AL REGIN

Com a un dels sis socis regionals, la Regió de Múrcia contribuirà a la definició i posada a prova de les eines i els instruments desenvolupats en el marc del REGIN. Informarà el personal funcionari i les parts interessades, hi treballarà per entendre el paper clau de la integració en la facilitació de la cohesió social (sessions de formació i desenvolupament de capacitats) i promourà i facilitarà activitats interactives i innovadores per fomentar la integració.

REGIÓ DE LA PULLA

La Secció per a la seguretat ciutadana, les polítiques migratòries i la lluita social antimafia de la Presidència Regional elabora els plans triennals per a les polítiques migratòries. Supervisa i coordina les activitats a la regió de la Pulla en matèria de recepció, atenció sociosanitària, integració i formació per a persones migrants.


PUGLIA AL REGIN

Com a un dels sis socis regionals, Pulla posarà a prova les eines i els instruments desenvolupats en el marc de REGIN. Informarà el personal funcionari i les parts interessades, hi treballarà per entendre el paper clau de la integració en la facilitació de la cohesió social (sessions de formació i desenvolupament de capacitats) i promourà i facilitarà activitats interactives i innovadores per fomentar la integració. En col·laboració amb la CRPM, també coordinarà la selecció de pràctiques i experiències regionals que s’inclouran en una base de dades amb un mapa interactiu associat per mostrar el procés d’aprenentatge quant al desenvolupament d’accions i instruments per promocionar la inclusió i la integració a les regions europees.

LANSSTYRELSEN SKÅNE – ESCÀNIA

L’òrgan de govern de la regió d’Escània (Lansstyrelsen) té la missió de promoure la capacitat i la disposició per a la recepció de migrants acabats d’arribar. Funciona amb la fórmula anomenada Partnership Skåne, a la qual hi participen l’òrgan de govern, la regió d’Escània, el servei públic d’ocupació, els ajuntaments, les universitats i les organitzacions de la societat civil. Partnership Skåne exerceix la funció de marc per a la cooperació intersectorial integral i el desenvolupament metodològic a través de l’assistència a migrants i refugiats a la regió, posant l’accent en la salut, la participació i l’empoderament.


Skåne AL REGIN

A banda de contribuir a les eines i instruments del REGIN, Escània s’encarregarà de dur a terme un banc de proves amb la col·laboració de les ONG sòcies com a part del desenvolupament previ i actual d’un mètode relacionat amb la equitat sanitària i la inclusió social. El banc de proves consistirà en un servei d’assessorament que proporcionarà un suport integral a les persones nouvingudes i un sistema fet a mida de les necessitats individuals per assolir la integració, el suport psicosocial i l’empoderament.

Socis tècnics
Barcelona Centre For International Affairs – CIDOB

El CIDOB és un centre de recerca en afers internacionals que empra la seva excel·lència i rellevància en l’anàlisi de temes globals que afecten les dinàmiques polítiques, socials i de governança a totes les escales, de la internacional a la local. El CIDOB promou la innovació en l’anàlisi de les polítiques globals i aborda les migracions des d’una triple perspectiva: com a subjecte de politització als debats públics, com a objecte de polítiques públiques i en relació amb les seves formes de governança.


CIDOB AL REGIN

En col·laboració amb MPG, Instrategies i Catalunya, el CIDOB desenvoluparà un conjunt d’indicadors dissenyats per a la mesura de l’efectivitat i els resultats de les polítiques d’integració a nivell regional i la confecció d’un índex a partir de la metodologia MIPEX que ja existeix a escala nacional. També participaran en la redacció de resums i informes sobre polítiques.

INCLUSIVE STRATEGIES SL

Instrategies és un grup think & do especialitzat en afers europeus i internacionals que se centra en la mobilitat, les migracions i la gestió de la diversitat. Es dediquen a la recerca i proporcionen suport estratègic a institucions, empreses i organitzacions que vulguin promoure polítiques, estratègies i projectes relacionats amb aquests àmbits i optimitzar la seva presència europea i internacional.


Instrategies AL REGIN

Instrategies és responsable del desenvolupament d’un conjunt d’eines per a les regions adreçat a promoure la integració i la inclusió. Això inclou un marc d’avaluació de polítiques, la formació per al personal regional i el desenvolupament de capacitats per a les parts implicades. Instrategies també contribuirà al desenvolupament i l’anàlisi des indicadors de resultats i serà responsable de la coordinació de la comunicació i la difusió d’activitats en col·laboració amb la CRPM.

Migration Policy Group – MPG

El Migration Policy Group és un grup think & do independent amb seu a Brussel·les. L’objectiu de l’MPG emana de la seva capacitat per inspirar xarxes per fomentar projectes, recerques i campanyes basats en fets provats en els àmbits de la integració, les migracions i l’antidiscriminació.


MPG AL REGIN

En col·laboració amb MPG, Instrategies i Catalunya, l’MPG desenvoluparà un conjunt d’indicadors dissenyats per a la mesura de l’efectivitat i els resultats de les polítiques d’integració a nivell regional i la confecció d’un índex a partir de la metodologia MIPEX que ja existeix a escala nacional. També participaran en la redacció de resums i informes sobre polítiques.

Socis col·laboradors
Associated Partners

Els socis col·laboradors del REGIN participen a la difusió i la capitalització dels resultats del projecte i són:

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close