Regioner för invandrar- och flyktingintegrering – Regin-projektet upprättades med syfte att införliva invandrar- och flyktingintegration i sociala sammanhållningsåtgärder på regional nivå genom att etablera en gemensam struktur för att underlätta, vägleda och förbättra regioners resultat med hjälp av nyskapande verktyg.

Projektet, som samfinansierats av Europeiska unionen (Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor) under den Europeiska Asyl-, migrations- och integrations-fonden (AMIF), samordnas av CPMR som ledare för en sammanslutning som består av 10 samarbetspartners och implementeras i sex europeiska regioner.

Projektbroschyr

För att åstadkomma långsiktiga resultat, med projektets geografiska täckning i åtanke och med hänsyn till regionala befogenheter och utmaningar förknippade med flernivåstyre, har Regin för avsikt att:

  • Inrätta ett nätverk av regionala myndigheter för att samarbeta kring invandrarintegration, diskutera, lära av varandra och utbyta integrationsåtgärder och -metoder;
  • Ge en röst åt regioner och betona deras avgörande roll i social integration och främjandet av samspel mellan nyanlända och värdsamhällen;
  • Identifiera integrationsindikatorer för att stärka tillförlitlighet och förnyelse av regionala myndigheters praxis och resultat, genom faktabaserad forskning och jämförande metod;
  • Utveckla en rad verktyg som främjar anpassningsförmåga och hållbarhet av integrationsåtgärder genom multilaterala aktörers medverkan, kapacitetsutveckling, utbildning och utåtriktade insatser.

Våra samarbetspartners

Regioner/offentliga förvaltningar
Konferensen för perifera kustregioner i Europa – CPMR

Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) verkar både som idébank och lobbyverksamhet och representerar fler än 150 regionala myndigheter från 24 länder inom och utanför Europa. Organiserad i geografiska kommissioner, arbetar CPMR för att försäkra att stabil territoriell utveckling får en central plats i Europeiska Unionen och i dess policy. Dess huvudsakliga arbetsområden är sammanhållningspolitik, transport, hav och fiske, klimat och energi och migration.


CPMR I REGIN

I sin roll som Regin-samordnare ansvarade CPMR för förvaltningen av projektet i enlighet med fastställd arbetsplan, tidsplan för resultat och avtalsförpliktelser. Den fastställde aktiviteter, roller och ansvarsområden för mottagarna och var ansvarig för uppföljning och utvärdering av projektverksamheten och resultat. Den var dessutom ansvarig för kommunikation, spridning och kapitalisering av projektet genom de egna medlemmarnas nätverk, men även utöver dessa, samt utveckling av en databas med regionala åtgärder och erfarenheter och en sammanlänkad interaktiv karta, för att belysa inlärningsprocessen i utvecklandet av åtgärder och verktyg som främjar inkludering och integration i europeiska regioner.

Presidencia Do Governo Regional Dos Açores – AZORERNA

Verksamheten för Regionstyrelsen för befolkningsgrupper under Azorernas regerings vice ordförandeskap baserades dels på skyddande av kulturell identitet, dels på integration av invandrar-, utvandrar- och återvändargrupper. Den tillhandahöll offentliga tjänster till dessa befolkningsgrupper, och främjade dessutom dialog mellan invandrade och utvandrade grupper och deras representanter och uppmuntrade deras medborgerliga och politiska medverkan i de samhällen de lever i. 


AZORES I REGIN

Som en av sex regionala samarbetspartners prövade Azorerna de verktyg som utvecklats under Regin. De informerade och arbetade med offentliga tjänstemän och nyckelaktörer för att förstå den centrala rollen som integration har i social sammanhållning (utbildning och sammankomster för kapacitetsutveckling) och främjade och underlättade interaktiv verksamhet som gynnar inkludering.

REGIONE CAMPANIA

Invandrarintegration i Campania-regionen förvaltas av Generaldirektoratet för social- och välfärdspolitik. Direktoratet fokuserar huvudsakligen på policyer för att gynna integrationen av icke-europeiska invandrare på arbetsmarknaden.


CAMPANIA I REGIN

Som en av sex regionala samarbetspartners prövade Campania de verktyg som utvecklats under Regin. De informerade och arbetade med offentliga tjänstemän och nyckelaktörer för att förstå den centrala rollen som integration har i social sammanhållning (utbildning och sammankomster för kapacitetsutveckling) och främjade och underlättade interaktiv verksamhet som gynnar inkludering.

Departament d’Igualtat i Feminismes Generalitat de Catalunya – KATALONIEN

Departementet för jämställdhet och feminism är den enhet som är ansvarig för den katalanska regeringens hantering av invandring genom Sekretariatet för jämlikhet. En övergripande strategi, konsensus, mellanstatlig samordning, samarbete mellan myndigheter och dialog med civilsamhället är huvudinslagen i denna förvaltning som inriktar sig både på mottagande av invandrare och införlivande och deltagande i det katalanska samhället som dess viktigaste hörnstenar.


CATALONIA I REGIN

Som en av sex regionala samarbetspartners prövade Katalonien de verktyg som utvecklats under Regin. De informerade och arbetade med offentliga tjänstemän och nyckelaktörer för att förstå den centrala rollen som integration har i social sammanhållning (utbildning och sammankomster för kapacitetsutveckling) och främjade och underlättade interaktiv verksamhet som gynnar inkludering. I samarbete med Cidob och MPG samordnade de även arbetet med indikatorer med andra regionala partners.

REGIÓN DE MURCIA

Generaldirektoratet för socialtjänst och förbindelser med tredje sektorn ligger under det regionala ministeriet för kvinnor, jämställdhet, familje- och socialpolitik och är den enhet som är ansvarig för att utveckla regionen Murcias policy för stöd och integration av invandrare. Dess arbete inkluderar förberedelse, övervakning och utvärdering av planer och program som berör invandring och behörighet i områdena socialtjänst och volontärarbete. Regionen Murcias strategiska förhållningssätt bygger på samordning mellan nationell, regional och lokal nivå och icke-statliga organisationer, för verksamma åtgärder gällande mottagande och integration av invandrare och flyktingar.


MURCIA I REGIN

Som en av sex regionala samarbetspartners bidrog Region Murcia till utformningen och prövningen av de verktyg som utvecklats under Regin. De informerade och arbetade med offentliga tjänstemän och nyckelaktörer för att förstå den centrala rollen som integration har i social sammanhållning (utbildning och sammankomster för kapacitetsutveckling) och främjade och underlättade interaktiv verksamhet som gynnar inkludering.

REGIONE PUGLIA

Det regionala ordförandeskapets Enhet för nationell säkerhet, invandring och sociala anti-maffiapolicyer upprättar treårsplaner för invandraråtgärder. Den övervakar och samordnar Puglia-regionens åtgärder som berör mottagande, social- och hälsovårdstjänster, integration och utbildning för invandrarbefolkning.


PUGLIA I REGIN

Som en av sex regionala samarbetspartners prövade Puglia de verktyg som utvecklats under Regin. De informerade och arbetade med offentliga tjänstemän och nyckelaktörer för att förstå den centrala rollen som integration har i social sammanhållning (utbildning och sammankomster för kapacitetsutveckling) och främjade och underlättade interaktiv verksamhet som gynnar inkludering. I samarbete med CPMR samordnade de dessutom urvalet av regionala åtgärder och erfarenheter för databasen och den sammanlänkade interaktiva kartan för att belysa inlärningsprocessen i utvecklandet av åtgärder och verktyg som främjar inkludering och integration i europeiska regioner. 

LANSSTYRELSEN SKÅNE

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att främja kapacitet och beredskap inför mottagandet av nyanlända invandrare. Det bedriver sitt arbete genom en modell som kallas Partnership Skåne som sammanför Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, kommuner, universitet och organisationer från civilsamhället. Partnership Skåne fungerar som en ram för övergripande sektor-överskridande samarbete och metodutveckling som främjar integrationen av invandrare och flyktingar i regionen, med fokus på hälsa, deltagande och självbestämmande.


SKÅNE I REGIN

Samtidigt som de bidrar till Regins verktyg och instrument leder Skåne en testbädd i samarbete med sina icke-statliga partnerorganisationer, som del av sin tidigare och pågående metodutveckling beträffande rättvisa inom hälsoområdet och social inkludering.  Testbädden bestod av en rådgivningstjänst som gav ett heltäckande stöd till nyanlända invandrare och ett stödsystem som anpassats till individuella behov, för att uppnå integration, psykosocialt stöd och självbestämmand.

.

Tekniska samarbetspartners
Centret för internationella frågor i Barcelona – Cidob

Cidob är ett forskningscenter för internationella frågor, som genom hög kompetens och relevans, strävar efter att analysera globala frågor som berör politisk-, social- och styrningsdynamik från internationell till lokal nivå. Cidob arbetar för förnyelse i analysen av global politik och belyser migration från tre olika perspektiv: som subjekt för politisering i den offentliga debatten, som föremål för offentlig politik och i relation till dess styrelseform.


CIDOB I REGIN

I samarbete med MPG, Instrategies och Katalonien utvecklade Cidob en serie indikatorer som utformats för att mäta effektiviteten på integrationsåtgärder och resultat på regional nivå och bygga upp ett index som baseras på Mipex-metoden som redan tillämpas på nationell nivå. De var dessutom involverade i utformningen av policydokument och rapporter.

INCLUSIVE STRATEGIES SL

Instrategies är en think & do som är specialiserad på Europeiska och internationella frågor och fokuserar på rörlighet, migration och förvaltning. De bedriver forskning och erbjuder stöd till institutioner, företag och organisationer som vill utveckla policyer, strategier och projekt som är relaterade till dessa områden och optimerar deras närvaro i Europa och internationellt.


STRATEGIES I REGIN

Instrategies ansvarade för att utveckla en serie regionala verktyg för att främja integration och inkludering. Detta inkluderade ett ramverk för utvärdering av åtgärder, utbildning av regional tjänsteutövare och kapacitetsutveckling för nyckelaktörer. Instrategies bidrog även med utveckling och analys av resultatindikatorer och ansvarade för samordning av kommunikation och spridningsaktiviteter i samarbete med CPMR.

Gruppen för migrationspolicy – MPG

Gruppen för migrationspolicy (MPG) är en oberoende think-and-do verksamhet som har sin bas i Bryssel. MPG:s ändamål baseras på dess kapacitet att inspirera nätverk att leverera faktabaserade projekt, forskning och kampanjer inom områdena integration, migration och anti-diskriminering.


MPG I REGIN

MPG utvecklade, i samarbete med Cidob, Instrategies och Katalonien, en serie indikatorer som utformats för att mäta effektiviteten på integrationsåtgärder och resultat på regional nivå och bygga upp ett index som baseras på Mipex-metoden som redan tillämpas på nationell nivå. De var dessutom involverade i utformningen av policydokument och rapporter.

Samarbetspartners
Associated Partners

Regins samarbetspartners deltar i spridningen och omsättningen av projektets resultat, de är:

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close