This content is available in
Integrationslabb

Skåne

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att främja kapacitet och beredskap inför mottagandet av nyanlända invandrare. Det bedriver sitt arbete genom en modell som kallas Partnership Skåne som sammanför Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, kommuner, universitet och organisationer från civilsamhället.

Partnership Skåne fungerar som en ram för övergripande sektor-överskridande samarbete och metodutveckling som främjar integrationen av invandrare och flyktingar i regionen, med fokus på hälsa, deltagande och självbestämmande.

Samtidigt som de bidrar till Regins verktyg och instrument kommer Skåne leda en testbädd i samarbete med sina icke-statliga partnerorganisationer, som del av sin tidigare och pågående metodutveckling beträffande rättvisa inom hälsoområdet och social inkludering. Testbädden kommer att bestå av en rådgivningstjänst som ger ett heltäckande stöd till nyanlända invandrare och ett stödsystem som anpassats till individuella behov, för att uppnå integration, psykosocialt stöd och självbestämmande.

INNOVATIVA INTEGRATIONSÅTGÄRDER

TESTBÄDD OM RÄTTVISA INOM HÄLSOOMRÅDET OCH SOCIAL INKLUDERING

Testbädden införlivades i den regionala systeminsatsen Partnership Skåne och fungerade på lokal/regional och individuell och familjeorienterad nivå genom en innovativ och förenad insats. Det centrala i testbädden var inbördes grupper som övervakas av en utbildad medborgar- och hälsokommunikatör som delar språk- och invandrarbakgrund med deltagarna samtidigt som de har en professionell roll. Gruppaktiviteten grundade sig på dialog och eftertanke kring invandring, mental hälsa och föräldraskap, genom en i första hand förebyggande infallsvinkel.

Testbädden genomfördes kompletterad av två stödmetoder i en till tre kommuner:

“RÅDRUM” (RR)
  • Beskrivning: Rådgivningstjänst med en enda kontaktpunkt. Rådgivningstjänsten erbjuder, under normala öppettider och i en neutral miljö, en volontärbaserad, kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning för nyanlända i Sverige och som behöver hjälp att navigera i den svenska samhället.
  • Mål: Att ge invandrare ökad kunskap om medborgerliga och mänskliga rättigheter och ansvar och att stärka individuellt självbestämmande.
  • Förväntade resultat: Rekrytering och utbildning av volontärer, inrättning och drift av rådgivningsbyrån och en kartläggning av ekosystemet för lokalt självbestämmande.

Verksamheten genomfördes i Skåneregionen av arbetsmarknadspartnern IM.

© County Administrative Board of Skåne (1)
“MY PATH”
© County Administrative Board of Skåne (2)
  • Beskrivning: Inom rådgivningstjänsten får individer och familjer tillgång till en handledare som ger individuellt anpassat stöd som möjliggör en socialt hållbar livssituation, grundat på behov och mål.
  • Mål: Att hjälpa de som identifierats som i behov av djupgående personligt stöd att ge psykosocialt stöd för att stärka resiliens och självbestämmande.
  • Förväntade resultat: Metodik grundad på att dela upp personens behov och mål i en serie av aktiviteter, planera aktivitetsserien med relevanta aktörer, uppföljning och utvärdering och nätverksverksamhet med lokala aktörer vars aktiviteter är viktiga för integration, psykosocialt stöd och invandrares självbestämmande.

Åtgärden genomfördes med stöd av Rädda Barnen.

Inrätta en lokal stödplattform och miljö och ett lokalt nätverk för integration (PS).

Slutligen sammanlänkades de utvecklades metoderna inom ramen av RR och Min Väg sammanlänkas med kompletterande aktiviteter i den berörda kommunen genom de formella nätverk som är kopplade till PS. Under den här processen diskuterades och kartlagdes en gemensam kunskapsutveckling kring målgruppens behov och perspektiv, de möjliga behållningarna från testbädden, såväl som andra behov och möjligheter att diskuteras och kartläggas. Arbetet inkluderade, genom testbädden, aktörer som normalt inte har en strategisk roll i utformandet av integrationsprogram, t.ex. IM (genom RR) och Rädda Barnen. Den pågående processen kommer även innefatta aktörer på regional och nationell nivå med hjälp av de formella nätverken som finns runt länsstyrelserna i Sverige.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close