Genom Regin-projektet anpassades det nationella ramverket Mipex (Index för integrationsåtgärder för invandrare) till regional nivå som Mipex-regioner (Mipex-R). Mipex-R, som lanserades i december 2021 tillsammans med databasen och kartan för Regins integrationslabb som integrerade och sammankopplade verktyg, är ett unikt instrument som mäter regional politik och resultat för integration och inkludering av invandrare och personer som åtnjuter internationellt skydd, och som går bortom nationalstatsparadigmet och mot ett mer regionalt fokus på integration av invandrare.

Åtgärdsindikatorer har utvecklats för att skapa en rik och flerdimensionell bild av invandrares integration på regional nivå. Dessa har organiserats längs fyra analytiska axlar:

  • förvaltningsfaktorer (åtgärder, aktörer och relationer samt resurser);
  • åtgärdscykeln (utformning, åtgärdsresultat, genomförande och utvärdering);
  • målgrupp (tredjelandsmedborgare och personer som åtnjuter internationellt skydd);
  • området integrationspolitik (inkluderar arbete, utbildning, hälsa, boende, språk, kultur, religion, social trygghet och socialt bistånd).

Denna innovativa uppsättning regionala indikatorer som bygger på standardiserade frågeformulär testades i projektets sex samarbetsregioner: Azorerna (PT), Campania (IT), Katalonien (ES), Murcia (ES), Apulien (IT) och Skåne (SE). De preliminära resultaten har samlats i två uppsättningar av data: Mipex-R (datauppsättningen för regional politik för integration av invandrare) och datauppsättningen för regionala resultat, tillsammans med en metodbeskrivning.

Efter diskussioner med regionala experter och intressenter samlades dessa resultat i regionala policydokument. Dessa policy- och resultatindikatorer är till för att hjälpa regionala myndigheter att stödja faktabaserat beslutsfattande om integration och inkludering av invandrare.