REGIN project

Publikationer

 • Kommunikationsmaterial
 • Rapporter
 • Verktyg
Katalog för integrationsåtgärder

Regins katalog för integrationsåtgärder ger en detaljerad översikt av de innovativa integrationsåtgärder som implementerats i var och en av de deltagande regionerna.


 • Indikatorer
 • Policydokument
Generellt policydokument

Detta generella policydokument presenterar resultaten från Mipex-R för intressenter och beslutsfattare på ett lättförståeligt sätt, knutet till Handlingsplanen för Integration ad Tredjelandsmedborgare och andra EU-strategier.


 • Kommunikationsmaterial
Broschyr om Regin-projektet

Regin-projektet upprättades med syfte att införliva invandrare och flyktingar i sociala sammanhållningsåtgärder på regional nivå genom att skapa en gemensam struktur som skall underlätta, vägleda och förbättra regioners resultat med hjälp av nyskapande verktyg.

Ladda ner vår broschyr för mer information på:


 • Verktyg
Riktlinjerna för kapacitetsutveckling

Det här dokumentet innehåller riktlinjer för att hjälpa regionala myndigheter att stärka förmågan att samarbeta med sina regionala nyckelaktörer för att framgångsrikt utveckla och genomföra integrationsåtgärder i deras region.


 • Kommunikationsmaterial
 • Rapporter
Regins slutrapport

Regins slutrapport presenterar den generella EU-sammanhanget i vilket projektet har utförts, en översikt av projektet och information om resultat och avslutas med en uppsättning av viktiga åtgärdsrekommendationer.


 • Indikatorer
MIPEX-R och utfallsindikatorer

Denna uppsättning av regionala indikatorer som baseras på standardiserade frågeformulär prövas i projektets sex samarbetsregioner: Azorerna (PT), Campania (IT), Katalonien (ES), Murcia (ES), Apulien (IT) och Skåne (SE).

Resultaten samlas i en dubbel uppsättning data: datauppsättningen för de regionala integrationsåtgärderna för invandrare, ”Mipex-R”, och uppsättningen för ”regionala resultat”.


 • Indikatorer
 • Verktyg
Handbok för självutvärdering från Mipex-R

Denna handbok var uttänkt som en vägledare för förvaltare och berörda parter på regional nivå, speciellt från administrativa sektorer, så de kan utarbeta övergripande, inkluderande och effektiva integrationsåtgärder för invandrare genom att följa det tillvägagångssätt Mipex-R tillämpat.


 • Indikatorer
 • Policydokument
Regionala policydokument

Till följd av regionala experters möten, som organiserats för att diskutera de inledande resultaten av Mipex-R och integrationsresultat i var och en av samarbetsregionerna färdigställdes en rad regionala policydokument som presenterar:

 1. Översikt: inledande översikt av integrationsåtgärder för invandrare in regionen, sammanfattning av resultat och kompetens
 2. Huvudsakliga resultat: utvärdering och analys av förvaltningselement, åtgärdscykel och åtgärdsfokus
 3. Slutsatser och rekommendationer: kort reflektion över de huvudsakliga resultaten, nämnande av svagheter och positiva åtgärder på regional nivå, presentation av några åtgärdsrekommendationer.

 • Indikatorer
 • Rapporter
Jämförande rapport om Regins indikatorer

Den Jämförande rapporten om Regins indikatorer återger resultaten från de 25 deltagande länderna från 7 Europeiska medlemsstater:

 • Austria: Tyrol, Vienna, Voralberg;
 • Belgium: Flanders, Wallonia;
 • Germany: Bavaria, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern;
 • Italy: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, South Tyrol, Trento, Veneto;
 • Portugal: the Azores, Lisbon;
 • Spain: Basque Country, Catalonia, Melilla, Murcia, Navarra, Valencia;
 • Sweden: Skåne, Västra Götaland.

 • Kommunikationsmaterial
REGINS HÖJDPUNKTER – IMPLEMENTERINGENS FÖRSTA ÅR

 • Rapporter
Rapport – Regin-projektets informationsmöten

 • Mötesprotokollet
Protokoll – Regin-projektets informationsmöten (augusti 2021 – mars 2022)

 • Mötesprotokollet
Protokoll – Regin-projektets informationsmöten (november 2020 – februari 2021)

 • Mötesprotokollet
Protokoll från det tredje mötet med externt nätverk som hölls den 21:a oktober 2021

 • Verktyg
Riktlinjerna för utvärdering

Som en del av den verksamhet som planerats inom ramen för ”Integreringslabbet” är detta gemensamma ramverk och tabell för utvärdering som representerar en rad nyckelfrågor, utformat för att hjälpa regionerna att utvärdera sina åtgärder när det gäller integration av invandrare och flyktingar.


 • Mötesprotokollet
Protokoll från det fjärde mötet med externt nätverk som hölls den 26:e januari 2022

 • Verktyg
Riktlinjerna för utbildning

Regins riktlinjer för utbildning för regional personal består av fyra oberoende moduler som tillsammans utgör totalt 4 timmars utbildning, samt en inledningsmodul. Målet med dessa riktlinjer är att uppdatera de anställdas kompetens, kunskap, färdigheter och attityd i syfte att åtgärda identifierade brister i resultat när det gäller invandrares integration. Ämnena för de olika modulerna är de följande:

 • Modul 0 – Allmän information
 • Modul 1 – Socialt ingripande: introduktion till grunderna. Interkulturellt mottagande och social integration
 • Modul 2 – Administrationens hantering av mångfald. Integration och inkludering i offentliga förvaltningar
 • Modul 3 – Mottagande av invandrare i offentlig förvaltning. Diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Invandring och diskriminering
 • Modul 4 – Stereotyper och fördomar. Åtgärder för att undvika diskriminering. Stöd i sökandet efter innovativa lösningar: fördjupad intervju och diagnos. Resursnätverk och hänvisning till andra stödresurser. Kommunikationsfärdigheter.

För fullständig information, var vänlig se avsnittet om riktlinjerna för utbildning på Regins hemsida.


 • Rapporter
’My path forward’

Denna publikation som är gjord av Save the Children Sweden i samarbete med Partnership Skåne, som en del av Regin-projektet, presenterar en metodologi för att tillhandahålla en underlättande strategi och en stödjande omgivning som ledsagar individen och fyller de tomrum där den offentliga sektorns erbjudanden inte matchar individens behov.

Principen bygger på en processledare vars roll är att stödja, vägleda och ge information om det nya samhället och allt som händer under resan mot förståelsen av ett nytt land och en ny situation.


 • Mötesprotokollet
PROTOKOLL FRÅN DET ANDRA EXTERNA NÄTVERKSMÖTET SOM HÖLLS DEN 26 JANUARI 2021

 • Mötesprotokollet
PROTOKOLL FRÅN DET FÖRSTA EXTERNA NÄTVERKSMÖTET SOM HÖLLS DEN 11 SEPTEMBER 2020

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close