Regionernas resurser

Regionala verktyg

Regin föreslog innovativa verktyg för regionala regeringar genom kapacitetsutbildning för nyckelaktörer i mottagarsamhällen och skräddarsydd utbildning för regionala tjänsteutövare för att stödja dem i stärkandet av integrationstjänster. Ett ramverk för utvärdering utvecklades och testades på riktade åtgärder som utförs i försöksregionerna.

Utvärderingsramen

Regin utvecklade en utvärderingsram som skall användas för att identifiera metoder för invandrarintegration. En rad olika kriterier, baserade på analys av insamlade regionala praxis, definierades och kommer bli till stor hjälp för att förstå varför en metod kan anses fungera eller vilka begränsningarna är för att förstå varför den misslyckas. 

Det huvudsakliga målet var att anpassa OECD:s biståndskommittés utvärderingskriterier (relevans, effektivitet, verkningsgrad, påverkan, hållbarhet) till integrationspolicy och -åtgärder. Dessa kriterier för utvärdering användes för att identifiera och filtrera erfarenheter i en databas och en karta över regionala metoder.

I slutfasen av projektet producerade Regin även en katalog över innovativa åtgärder som är kopplade till utvärderingsramen.

Kapacitetsutveckling

Kapacitetsutveckling kan öka kunskapen och medvetenheten och uppmuntra gemensamma insatser och bidra till att upprätthålla varaktigt engagemang.
Inom ramen för Regin kan det även förstärka regional nätverksarbete, bygga upp stöd, förhindra eventuella dispyter och gynna invandrare och flyktingar, samt hjälpa mottagarsamhället att främja social integration och deltagande.

Lokala ledare och andra intressenter som är sakkunniga om invandrarintegration kan uppmuntra till större engagemang i samhället och till att bidra till att lägga grunden för åtgärder och program.

Regin ämnade tillämpa ett systematiskt förhållningssätt till kapacitetsutveckling, så regionala myndigheter kan:

  • Garantera att alla nyckelaktörer arbetar utifrån en gemensam kunskapsbas.
  • Förse nyckelaktörer med kunskapen och förmågan att på ett lämpligt och effektivt sätt samarbeta gällande invandrar- och flyktingintegration.
  • Försäkra att nyckelaktörer levererar korrekt och precis information till sina närsamhällen och valkretsar.
  • Bekämpa missuppfattningar som nyckelaktörer kan ha om invandrarintegration.
  • Främja en känsla av gemensamt ansvar och stärka regionala myndigheters befogenheter att arbeta tillsammans med regionala intressenter.

Vi utformade, planerade och underlättade aktiviteter för kapacitetsutvecklings för en lång rad nyckelaktörer och utarbetade ett dokument med riktlinjer för nyckelaktörers kapacitetsutveckling.

Utbildning

Regionala myndigheter erkänner vikten av att utveckla mänskliga resurser som ett sätt att uppnå effektivitet och ändamålsenlighet i genomförandet av offentliga tjänster, inklusive invandrarintegration.

För att upprätthålla och förstärka drivkraften mot större kunskap strävade Regin efter att följa riktlinjer för att förbättra personalens kompetens, kunskap, förmåga och attityd, med syftet att hantera identifierade brister när det gäller invandrarintegration.

Det förväntade resultatet av den här aktiviteten var en uppsättning riktlinjer för utbildning för att förse offentligt anställda med en klar förståelse av invandrares integration och införlivande av mångfald som en gränsöverskridande fråga i offentliga tjänster.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close