REGIN project

Regionernas resurser

För EU är en framgångsrik integration av invandrare i de europeiska samhällena avgörande för att öka möjligheterna för regelbunden invandring och ta tillvara på invandringens bidrag till EU:s utveckling på bästa sätt.
Lokala och regionala myndigheters roll i integrationsprocessen är avgörande eftersom de flesta integrationsåtgärder genomförs på lokal nivå och spelar en nyckelroll i främjandet av inkludering och ömsesidigt förtroende.

Regionerna måste dock ta itu med flera utmaningar, såsom brist på erfarenhet eller kunskap på området, brist på mänskliga och ekonomiska tillgångar och en politisk och samhällelig omgivning som inte gynnar invandrarintegration.

Regin hade för avsikt att utveckla verktyg för att hjälpa regionerna att samarbeta mellan myndighets- och civilsamhällesnivåer i syfte att tillämpa mer konsekventa integrationsåtgärder. 

Regin erbjöd en möjlighet att anpassa Index för integrationsåtgärder för invandrare (Mipex), tidigare framställt av Cidob och MPG för regional nivå som Mipex-R – som står för Mipex-regioner – till att mäta effektiviteten på integrationsåtgärder och resultat på regional nivå.

Regin implementerade innovativa verktyg för regionala regeringar genom kapacitetsutveckling för nyckelaktörer i mottagarsamhällen och skräddarsydd utbildning för regionala tjänsteutövare för att stödja dem i stärkandet av integrationstjänster. Ett ramverk för utvärdering utvecklades och testades på riktade åtgärder som utförs i försöksregionerna.

Regin identifierade och övervakade praxis och erfarenheter av invandrares och flyktingars integration på regional nivå, med fokus på inlärningsprocesser. Nyskapande och skräddarsydda integrationsåtgärder i samarbetsregionerna, undersökning om rättvisa inom hälsoområdet och social inkludering och databas och karta överintegrationsmetoder, utgjorde tillsammans källor för ömsesidigt lärande mellan regioner. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close